کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۲۸۰۸

 

دبیر اجرایی کنفرانس دکتر رباب کاظمی
مسئول برگزاری کارگاه‌ها دکتر محمود محصل فقهی
دکتر مهرداد طرفدار حق
مسئول سخنرانی‌های علمی (خارجی) دکتر بهنام محمدی
دکتر امیر امین‌زاده قویفکر
مسئول نشست‌های تخصصی دکتر کاظم زارع
مسئول برگزاری مجازی دکتر محمدعلی بادامچی زاده
مسئول سایت دکتر پدرام صالحپور
مسئول انتشارات دکتر علیرضا سخندان
مسئول نمایشگاه‌ها دکتر عبدالحمید معلمی
مسئول دبیرخانه کنفرانس خانم مهندس المیرا کوشاور
آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۹