کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۲۱۲۰

 

دبیر اجرایی کنفرانس دکتر رباب کاظمی
مسئول برگزاری کارگاه‌ها دکتر محمود محصل فقهی
دکتر مهرداد طرفدار حق
مسئول سخنرانی‌های علمی (خارجی) دکتر بهنام محمدی
دکتر امیر امین‌زاده قویفکر
مسئول نشست‌های تخصصی دکتر کاظم زارع
مسئول سایت دکتر پدرام صالحپور
مسئول انتشارات دکتر علیرضا سخندان
مسئول نمایشگاه‌ها دکتر عبدالحمید معلمی
مسئول دبیرخانه کنفرانس خانم مهندس المیرا کوشاور
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸